Mail berichten

Op deze pagina vind u de volledige mailwisseling tussen een
Commercial Developer van Cellnex Netherlands, een Jurist van Broadcast Partners (onderdeel van Cellnex) en ondergetekende Chris Koeree

Buiten de mailwisseling zijn er ook nog twee telefonische gesprekken geweest met een jurist van Broadcast Partners.
Vervelend is dat deze jurist tijdens het eerste gesprek iets zegt wat hij vervolgens in het tweede gesprek ontkent.

Juridisch aanvechten heeft geen enkele zin tenzij ik de eventuele geluidsopnames of getuigen hierin zou betrekken.
Dit gaat mij te ver zodat ik mij beperk tot het openbaar maken van deze informatie zoals ik (Chris Koeree) die heb beleefd.
Hiervoor gebruik ik een aparte pagina De Jurist.
In het bijzonder wil ik mijn contactpersoon bedanken voor de uitgebreide enquête over Cellnex Netherlands

dinsdag 16-1-2024 15:44
Geachte heer Koeree, beste Chris
Goedemiddag

In november van het jaar 2022 heeft u een brief ontvangen, namens Alticom B.V.

Dit heeft betrekking op een bestaande huurovereenkomst op de Telecom en Mediatoren te Lelystad.

De brief, zoals ook te vinden is in de bijlage, betreft een opzegging , welke effectief had moeten zijn  uitgevoerd per 1 januari 2023.

Door diverse andere focus, is het bij Cellnex nog niet verder opgevolgd.

Daarom deze mail.

Ik wil u vragen binnen 14 dagen te reageren op de brief, dit kan naar mij per email, om te komen tot een demontage van de apparatuur.

En het overhandigen van de pas en sleutel, welke in bruikleen zijn afgegeven.

Ik vraag daarbij om uw begrip en medewerking.

Hartelijke groet,
Cellnex Netherlands

Dinsdag 16-1-2024 21:04
Beste mevrouw,
Ik ben erg verbaasd over de mail die ik van u heb mogen ontvangen.

Op 18 september 2020 ontving ik de laatste mail van *** (Business Development Manager Cellnex Netherlands) waarin hij aangaf
dat hij de kenner heeft gevraagd om een reactie op mijn change verzoek.
Daarna werd het stil en wacht ik nog steeds op een reactie.

Verder ontvang ik de jaarlijkse facturen waarbij de laatste voor het jaar 2024 in december 2023 is voldaan.
Kunt u mij vertellen wat er aan de hand is?

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

woensdag 17-1-2024 09:47
Goedemorgen Chris,
Dank voor de snelle reactie.

Ten eerste moet ik aangeven dat *** en *** beiden niet meer werkzaam zijn voor Cellnex Netherlands.

Er zijn de nodige veranderingen geweest, ook in de personele aanwezigheid. Echter, de grondslag van de case is tweezijdig.

Enerzijds, U heeft volgens mijn gegevens een contract waarbij u 1 euro betaald voor een huurpositie.

Uit de installed base die mij bekend is kan ik slechts opmaken dat er een binnen cabinet positie gehuurd wordt.

Daarnaast gebruikt u een zeer gunstig stroom voorstel, zonder dat de energie gemeten wordt.


Er wordt inderdaad nog een factuur voor gestuurd, onze afdeling finance factureert door tot de opzegging afgemeld is vanuit de afdeling CSM.

Dit gebeurd ná demontage en overdracht van de toegangsmaterialen.

Er is een nieuw beleid bij Cellnex, contracten zonder passthrough tarieven worden opgezegd.

Zo ook het uwe, echter de opvolging is verder uitgebleven, maar daar komt nu verandering in.

Ik kan twee dingen met u ondernemen

  • Een verwijdering plannen en de opzegging definitief afhandelen
  • Een nieuwe, actuele conform huidige richtlijnen, overeenkomst met u afsluiten

Ik verneem
Cellnex Netherlands

maandag 22-1-2024 12:05
Beste mevrouw,

Ik heb het contract welke u heeft meegezonden bekeken, ook al was ik hiervan reeds in het bezit.
Ik wil u in elk geval bedanken voor deze wederzijds getekende stukken. Hieronder mijn reactie.

Beste mevrouw,

Bijzonder spijtig te moeten vernemen dat nu juist *** en *** niet meer in dienst zijn bij Alticom/ Cellnex
zonder dat ik hiervan op dat moment op de hoogte ben gebracht en/ of dat er opvolging aan onze onderhandelingen/ afspraken is gegeven.

Met de heer *** zijn immers heldere afspraken gemaakt die zeker een rol spelen in voorliggende casus.

Verder geeft u aan dat u niet goed op de hoogte bent van wat ik nu feitelijk huur.

U gebruikt een voor mij wat lastige term “contracten zonder Passthrough  tarieven”.
In deze casus is hier geen sprake van, we zijn dit traject immers al op 16 maart 2014 gepasseerd.
Het contract was op 16 maart  2014 slechts een verandering/ voortzetting van een relatie van tientallen jaren, juist om dit soort misverstanden te voorkomen.

De twee door u voorgestelde opties zijn op dit moment dan ook niet toepasbaar op de huidige situatie.

Verder is de wijze van het aanzeggen van een beëindiging van het huurcontract tegenstrijdig aan artikel 11.2 en 11.3 van de overeenkomst.

Het lijkt mij verstandig om eerst gezamenlijk te inventariseren op locatie waar we het over hebben en daarna met elkaar in gesprek te gaan,

uiteraard met inachtneming van de eerder gemaakte afspraken.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

woensdag 24-1-2024 10:40
Beste Chris, dank voor het bericht.

Ik ben benieuwd naar de afspraken die er zouden zijn gemaakt met mijn oud Collega ***.

Wellicht kunnen die gedeeld worden.

Wij staan in ons recht- zover ons bekend, om de overeenkomst op te zeggen, het betreft hier de individuele overeenkomst.

Het gaat dus niet over de raamovereenkomst met Alticom.

Een reden die wij opgeven is dat er voor de energie een fixed fee betaald wordt.

Het kan niet ontgaan zijn dat de markt van energie de afgelopen 2 jaar sterk van karakter is verandert.

Daarop hebben wij een beleid gestart om te kijken welke huurders fixed fee’s gebruiken en of de overeenkomsten op te zeggen zijn.

Dit contract, valt onder die voorwaarden.

Dat er geen opvolging aan is gegeven vanuit ons, is door een dynamiek in bezetting.

Er is een groot verloop geweest en daardoor zijn sommige zaken aan de aandacht ontslopen.

Ik laat de kwestie verder even over aan mijn juridische collega’s, zij hebben namelijk het besluit tzt genomen en zullen dit verder kunnen aanpakken.
Cellnex Netherlands

vrijdag 26-1-2024 11:43
Beste mevrouw,

Dank voor uw reactie.

Wanneer ik uw e-mail goed begrijp dan heeft de juridische afdeling dit hele circus opgestart omdat zij niet weten hoeveel zij mij moeten terugbetalen aan niet gebruikte maar wel voorgeschoten energiekosten?

Voor uw informatie het volgende.

Destijds is er in overleg een meting verricht waaruit bleek dat het verbruik in verhouding Nihil was. De heer ****** vertelde mij dat er een vast minimaal bedrag moest worden berekend bestaande uit een stukje vastrecht en minimum verbruikskosten.

Het plaatsen van een tussenmeter, waar ik overigens zelf voorstander van was vond de heer van der ****** niet nodig.

Wat betreft de wijze van opzegging lijkt het mij verstandig om eerst in gesprek te gaan met uw juridische collega’s. Mede omdat mijn verwachting is dat wij uiteindelijk nog een lange periode met elkaar om moeten gaan en ik de sfeer graag goed houd.

Mijn voorstel om gezamenlijk op locatie een en ander te inventariseren lijkt mij vooralsnog een goed en zinvol voornemen.

In de tussentijd zal ik de stukken en gesprekken tussen uw voorgangers en mij bijeenzoeken en daarna aan u tonen (met u delen).
Dit om uiteindelijk ook opvolging van mijn destijds gedane verzoeken waaraan van de zijde van Alticom/ Cellnex niets is ondernomen alsnog te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

vrijdag 26-1-2024 15:04
Goedemiddag

Dank voor de uiteenzetting.

Uw bericht.

Alticom is overgenomen door Cellnex Telecom, de bedrijfsvoering is daarop meegegroeid.

Het huren van een positie zónder relevante vergoeding, is niet meer van deze tijd.

Cellnex heeft het volledige energie beleid aangepast en heeft actie ondernomen door berichtgeving te sturen naar klanten die geen gebruik maakten van het nieuwe beleid.

Laat ik vooropstellen dat het mogelijk is om een dienstverlenging van een klant op te zeggen.

Dat is immers een wederzijds mogelijkheid, waarbij er geen opgaaf van reden noodzakelijk is.

Dat wij in dit geval de energie kwestie toe hebben gepast als reden, ís omdat dit in die periode een werkelijke situatie is.

Ik begrijp dat u in het verleden zaken besproken heeft, voorgesteld heeft hoe wellicht beter kan, aan oud collega’s.

Dat wordt gewaardeerd, echter dat neemt niet weg dat wij nu in andere tijden zijn beland.

Wat betreft sfeer ben ik het eens dat we elkaar niet uit het oog moeten verliezen, daarom zal ik nog wat uitgebreider toelichten wat het idee is.

U heeft een opzegging ontvangen, wij hebben deze actie niet opgevolgd op korte termijn, dat is niet chique.

Wij hebben u ook niet van de toren verwijdert, de stroom onderbroken, toegang ontnomen of in welke vorm van ook. De continuïteit is gegarandeerd gebleven.

Wat mij betreft is dit een uitstekende houding vanuit Cellnex.

Het lijkt mij dan ook fair om zo snel als mogelijk deze opzegging af te handelen, of om de dienstverlening desnoods te actualiseren.

Dat betekend; regulier huurprijzen, algemeen energie verbruik volgens het huidige energie beleid Cellnex.

De keus leg ik daarom bij u neer, want dát is wat de accountmanager had moeten doen.

U de keus geven middels overleg.

In het kort:

Wij verhuren strekkende en vierkante meters.

Wij belasten energie pass through door, dat kan op twee manier

  • Middels een energie meter
    Dit is vrij kostbaar te installeren, vergoed door huurder, bij grootverbruikers stellen we dit verplicht
  • Middels een verrekening maximaal nominaal verbruik
    De energie verbruik van de apparatuur wordt opgeteld tot 100% en zal op vermenigvuldig van 8760 uur een verwacht verbruik weergeven

De huurkosten variëren.

De vierkante meters ín het gebouw, binnen de betonrand, bedragen € 750 per m2 per jaar. (wij verrekenen geen tienden, halven, etc)

De vierkante meters op het gebouw, buiten de betonrand, bedragen € 1950 per m2 per jaar. (wij verrekenen geen tienden, halven etc)

We verhuren strekkende meters, ten behoeve van bijvoorbeeld een antenne positie, bedragen € 1950 per m2 per jaar (wij verrekenen geen tienden, halven etc)

Een inventarisatie, zoals u voorstel, wil ik afspreken dat dit met een collega gebeurd die bij ons operationeel betrokken is.

Met vriendelijke groet,
Cellnex Netherlands

maandag 29-1-2024 16:20
Geachte heer Koeree,

Dank voor het gesprek dat wij zojuist hebben gevoerd.

Uw standpunten heeft u helder uiteengezet. Mijn collega zal ik informeren over hetgeen wij hebben besproken. Ik hoop dat u samen met *** alsnog tot een oplossing kunt komen.

Omdat er onduidelijkheid is over de opzegtermijn van uw huur van de mast/toren in Lelystad stuur ik bij deze mail de bijlage bij de Individuele Overeenkomst die ziet op uw huur van de mast/toren in Lelystad. Conform artikel 3.3 (hoofd)overeenkomst is in artikel 3 van deze bijlage – die deel uitmaakt van de Individuele Overeenkomst – opgenomen hoe beëindiging van de Individuele Overeenkomst (ook) kan plaatsvinden. De Individuele Overeenkomst kan, na één jaar na 16 maart 2014, worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

Uit de onderstaande correspondentie maak ik op dat u de opzegbrief van 29 november 2022, bijgaand die brief, heeft ontvangen in januari 2024. Gegeven de omstandigheden is uw huur van de mast/toren in Lelystad niet geëindigd op 1 januari 2023.

Ter voorkoming van onduidelijkheid, met deze mail zegt Alticom, tevens h.o.d.n. Cellnex, hierbij uw huur van de mast/toren in Lelystad op tegen de eerst mogelijke datum, zodat deze, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, eindigt op 29 februari 2024.

In vervolg op het vorenstaande verzoek ik u contact op te nemen met mevrouw ***om:

  • een actuele nieuwe overeenkomst te sluiten voor uw gebruik van de mast/toren in Lelystad voor uw gebruik daarvan vanaf 1 maart 2024. Die overeenkomst zal dan in de plaats komen van zowel de in 2014 gesloten (hoofd)overeenkomst als de huidige Individuele Overeenkomst; of
  • te plannen wanneer u uw spullen van de mast/toren zal verwijderen – te weten voor 1 maart 2024 – waarbij u uw sleutel en pasje voor de mast/toren dan ook inlevert. Als u een betaling heeft gedaan die (deels) ziet op uw gebruik van de mast/toren na 29 februari 2024, dan zal hetgeen u aldus teveel heeft betaald worden gerestitueerd.

Kind regards / Met vriendelijke groet,
company lawyer / bedrijfsjurist
Cellnex Netherlands

woensdag 31-1-2024 16:30
Beste mevrouw,

Zoals het er nu naar uitziet is de huurovereenkomst per eind februari 2024 definitief opgezegd.
Ik zie op dit moment geen enkele reden om hierover verder in discussie te gaan omdat dit slechts leidt tot uitstel van executie en daar zitten we beiden niet op te wachten.

Mijn keus is om na definitieve beëindiging mogelijk te kiezen voor een nieuwe overeenkomst per 1 maart  2024.

Ik ontvang dan ook graag van u een nieuw voorstel.

Gezien het feit dat het u nu bekend is dat ik ter ondersteuning van de Radio Zendamateurs deze opstelling als vrijwilliger beheer en ook de kosten hiervoor volledig voor mijn rekening komen vraag ik u hier rekening mee te houden en in overeenstemming met de prijzen van andere zendamateurs in vergelijkende situatie zoveel mogelijk gelijk te houden. Navraag bij collega’s geeft aan dat zij een soortgelijk contract hebben als mijn huidige contract.

Na ontvangst van uw voorstel zou ik graag met u persoonlijk in gesprek willen.
Als het nodig is om hiervoor uw kantoor te bezoeken dan heb ik dat er graag voor over.


Tijdens het persoonlijke gesprek zal ik u misschien een voorstel doen waar wij beide wellicht baat bij kunnen hebben. Laat ik het zo stellen, ik zou mijn technische kennis graag met u delen als ik hier de kosten iets mee zou kunnen onderdrukken. Deze beslissing laat ik uiteraard aan U.

Voor het overige wil ik u melden dat ik een vloeroppervlakte in gebruik heb van 0,6 x 0,6 meter (0,36 M2) en deze wil uitbreiden met een tweede cabinet om filters onder te brengen die nu (met toestemming) boven op het cabinet staan. Dit zou betekenen dat het vloeroppervlak wordt vergroot naar 120 x 60 cm (0,72 M2).
Over de filter die 90% van de ruimte innemen kan ik u vertellen dat zij geen energie gebruiken. Deze zorgen er alleen maar voor dat eventuele stoorsignalen (interferentie) wordt onderdrukt en hebben hierdoor geen invloed op mijn ontvangers en apparatuur van medehuurders. Alleen de drie zwarte componenten zijn actief en gebruiken wat stroom

Let op, de ruimte die ik gebruik is geen commerciële ruimte maar slechts een klein deel van de zolder. Ik stel het op prijs als u hier ook met de bepaling van de nieuwe huurprijs rekening mee wilt houden. (zie linker foto)
Verder staat er een kleine rondstraalantenne op de binnenzijde van de dakrand. Dus niet in de mast of op de bordessen. Hiervoor loopt een wijzigingsverzoek uit 2020, gelijk met het verzoek om uitbreiding naar een tweede cabinet. (zie foto rechts)

De elektriciteitsaansluiting kan worden Aangepast (van een gedeeltelijke 3 fase naar 1 fase) omdat er een standaard aansluiting is vrijgekomen direct naast het cabinet door het verhuizen van Rijkswaterstaat naar een lagergelegen verdieping. Ik ben bereid deze zelf te voorzien van een KWH meter zodat ik de kosten nog beter in de gaten kan houden. Deze meter zal zichtbaar zijn zodat u daar ook de informatie van kunt aflezen en ik kan de meterstanden na elk bezoek aan u doorgeven.

Met vriendelijke groet,

Chris Koeree

donderdag 1 februari 2024 09:05
Goedemorgen Chris

Het is prettig om te vernemen dat de opzegging duidelijk is binnengekomen.

Ik ga mijn collega’s van operaties vragen om een vervolgafspraak te maken voor het plannen van een opdracht om af te bouwen.
Gezien de installatie (foto’s) denk ik dat dit onder begeleiding moet

Wat ik graag wil weten alvorens,
Heeft u een VCA?
Heeft u een certificaat werken op hoogte?

Ik verneem graag uw reactie, zodat ik een planning kan starten.
Cellnex Netherlands

donderdag 1-2-2024 09:17
Beste mevrouw,

In mijn mail is niet aangegeven dat ik wil afbouwen. Dit heeft zoals ik ook van uw zijde heb begrepen uw voorkeur.

Voor werken op hoogte heb ik een geldig certificaat. Vca is kort geleden verlopen en ga ik vernieuwen bij een nieuw contract.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree 

donderdag 1-2-2024 09:27
Goedemorgen,

Mijn voorkeur is niet persé afbouwen, maar ik zie niet voldoende concrete aanknopingspunten om een voortzetting met elkaar te kunnen bespreken, tenzij u gaat voldoen aan de voorwaarden zoals wij die stellen aan elke klant tegenwoordige tijd.

Ik zal heel concreet met u moeten blijven, zodat we niet te veel verzanden in ellenlange mailstrings.

Wij verhuren strekkende een vierkante meters, dat u binnen een vierkante meter blijft is dan geweldig nieuws, maar er is werkruimte nodig, ook om een cabinet open te zetten.

Daarom reserveren wij een volledige vierkante meter voor een soortgelijke producten zoals u op de foto laat zien.
Ik hoop dat u dat begrijpt.

Als wij uitzonderingen gaan maken voor type radiozendamateur dan staat binnen de kortste keren er een rij van radiomakers die allemaal zeer graag bij ons langs komen om ruimte te huren.
Wij gaan daar niet speciale tarieven voor maken, dat spijt mij.

Het siert u dat u met mij in gesprek wilt gaan om eventueel uw kennis met ons te delen, in ruil voor tegenprestatie, maar daar ga ik niet op in omdat wij dit zelf in huis hebben.

Wij zijn de grootste broadcaster van Nederland, ik twijfel in geen geval aan de kennis van mijn collega’s.

In de bijlage treft u een ‘aanvraag en wijzigings’ formulier aan.

Als u die voor mij invult, met daarbij de specificaties van uw apparatuur – dan zal ik een quote aan u opgeven wat de kosten zijn om huur voort te zetten.

Indien u met die (reguliere) aanbieding akkoord gaat, kunnen we opvolgen.

Indien dit niet haalbaar voor u is, dan moeten we afscheid nemen.
Tevens zou ik graag uw KVK inschrijving ontvangen.
Cellnex Netherlands

donderdag 1-2-2024 09:42
Beste mevrouw,

Ik kom hier later op terug omdat ik een afspraak heb in het ziekenhuis.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

Maandag 5-2-2024 17:25
Beste mevrouw,

Als bijlage doe ik u de ingevulde raamovereenkomst toekomen.
Hopende dat u rekening wil houden met mijn positie en de plaats van de apparatuur/ antenne en de doelstelling van het opstelpunt.

Even in het kort terugkomend op uw opmerking.

“Het siert u dat u met mij in gesprek wilt gaan om eventueel uw kennis met ons te delen, in ruil voor tegenprestatie,

maar daar ga ik niet op in omdat wij dit zelf in huis hebben.
Wij zijn de grootste broadcaster van Nederland, ik twijfel in geen geval aan de kennis van mijn collega’s”.

Het is nimmer mijn bedoeling geweest om u het gevoel te geven dat ik twijfel aan de kennis van uw collega’s. (in tegendeel zelfs)

Ik zag misschien wat voordelen omdat ik dicht bij de toren Lelystad woon en iets zou kunnen betekenen bij calamiteiten en
toegangsverzoeken buiten kantoortijd. Maar nogmaals, het was slechts een vraag van mijn kant.

Wat betreft de benodigde situatie certificaten kan ik u melden dat er een geldig VCA en werken op hoogte certificaat aanwezig zijn.

Ik zal zeer spoedig opnieuw inventariseren of de door mij opgegeven maatvoeringen juist zijn gezien de leeftijd van de gebruikte objecten.

Ik verwacht echter geen grote afwijkingen zodat u uit kunt gaan van de situatie die ik u via de raamovereenkomst heb opgegeven.

Voor wat betreft uw verzoek om een KvK nummer kan ik u melden dat na een overeenstemming ik mijn stichting i/o formeel zal oprichten.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

vrijdag 9-2-2024 10:41
Goedemorgen heer Koeree,

Ik heb de bijlage bekeken en ik zie dat er een melding werk is ingeschoten.

Die melding werk, de toegangsverzoek hiervoor, laat ik afwijzen, omdat ik denk dat we er nog niet uit zijn met elkaar.

De aanvraag zal sowieso door CSM (Contract Site Management) worden afgewezen omdat zij de eerste aanvraag moeten ontvangen voor mogelijke wijzigingen van apparatuur.
Dit zijn de processen anno 2024.

Ik stel voor dat we gezamenlijk die toren op gaan om één en ander te bekijken.

Daar er wellicht nog meer zendamateurs bij ons op de toren zouden zitten, is het belangrijk dat ik een afspraak ga inplannen met een collega van onze operationele tak.

Die kan de waarnemingen dan vastleggen.

Ik kom nog terug op uw email bericht.

Wij kunnen helaas geen gebruik maken van derden, om incidenten te onderscheppen.

Onze locaties voldoen aan specifieke ISO normeringen, waarin KPI’s afgesproken worden die alleen vast te leggen zijn met specifiek gecertificeerde opdrachtnemers.

Terugkomend op uw ingevulde bijlage, laat ik benadrukken dit is géén raamovereenkomst, maar één van de 10 bijlagen die horen bij een raamovereenkomst.

De specificaties van uw apparatuur, in de combinatie met uw doelstellingen, wil ik vooraf wel aan u vertalen.

Lengte antenne staat 2 meter en 94 centimeter. Dat is fors.

Zoals aangegeven in mijn eerdere bericht, verhuren wij strekkende meters, pér eenheid.

In dit geval zou u 3 strekkende meters gebruiken, als ik dan coulant zou zijn en zeg geen 300% maar 294% van de meterprijs, is dat het maximale wat ik kan doen.

Het binnencabinet heeft een m2 waarde van 0.36m2.

Wij verhuren per m2. Als ik ook hier een verdeling maak op het percentage, dan zou er 36% van de m2 prijs berekend worden.

Echter, wij gaan altijd uit van werkruimte, kast moet open, deur moet open dus effectief verbruikt het object nog meer meters.

De etage is niet vol, ik weet het, dus daar kan ik coulant in zijn

Energie berekenen wij, in de nieuwe overeenkomsten volgens een pass through formule: geen commerciële opslag op energie.

In uw geval zijn de kosten voor het aanleggen en bijhouden van een energiemeter vrij kostbaar, dus kijken wij naar maximaal nominaal verbruik x energieprijs.
Het staat u vrij een eigen energie meter te plaatsen om dat als tegenwerping te gebruiken, maar dan bekijkt Cellnex dit achteraf.

We factureren in dit geval jaarlijks vooruit.

De energieprijs per kWh voor 2024 bedraagt € 0,325

In uw apparatuurkast zit actieve apparatuur, ik kan nu niet toetsen hoeveel dat is, maar FM vraagt vermogen.

Ten laatste berekenen wij een vastlegging voor het vastrecht.

Dat wil zeggen, gebruik u de ‘gewone’ energie uit het stopcontact, gebruikt u liever de zekerheid van een NSA bij uitval, of zelfs een UPS voor nul downtime.

Deze tarieven categoriseren wij als volgt per aangesloten kW vermogen op uw apparatuur) nominaal verbruik.

Onbewaakt        60 euro per jaar
Bewaakt              300 euro per jaar
No Break             600 euro per jaar

Kom ik op het volgende uit:

EenheidtariefAantalTotaal in euro’s
Antenne195035850
Kastruimte7501750
Vastrecht onbewaakt50150
Energieverbruik (100Watt bijv.)0.325 per kWh100% = 8760 uur.285
  Jaarlijkse huurkosten Lelystad6935,- euro

Zoals u ziet, heb ik hier een opbouw gemaakt van de reguliere kosten voor huur op de toren, anno 2024.

Al zou ik daar coulant in zijn en al zou ik daar nog wat mee willen kunnen doen – dan is het bedrag alsnog vrij fors voor een hobby locatie.

Wellicht is het voor u budgettair geen probleem, daar ga ik niet over.

Voordat u met een tegenbod komt, wellicht goed om dit af te zetten tegen alle jaren dat u wél tegen zeer vriendelijke voorwaarden onze toren heeft mogen gebruiken.
Helaas voor u, als zend amateur, maar ook anderen, is de houding van Cellnex voor dit soort projecten verandert en trekken we het gelijk met elke andere potentiële huurder.

Alvorens ik met u een afspraak ga maken, samen met nog een collega, om een technische inventarisatie te doen, wil ik van u een toezegging op de huurkosten.

Mocht u dit niet kunnen of willen vergoeden, dan maken we een afspraak voor het afbreken van de installatie.

Ik verneem graag van u

Hartelijke groet,
Cellnex Netherlands

vrijdag 9-2-2024 14:13
Goedemiddag mevrouw

In antwoord op uw schrijven van hedenmorgen  bericht ik u het volgende: Blijkbaar is er sprake van een misverstand.
Wat ik nu vraag is namelijk om direct  toegang tot de toren op basis van het huidige contract.
Ik verzoek u mij op korte termijn (zoals door mij is aangevraagd) de toegang te verlenen en mijn pas te autoriseren zodat ik nog deze maand bij mijn spullen kan.

Uw autorisatie tegemoetziende, verblijf ik.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

vrijdag 9-2-2024 15:54
Goedemiddag

Ik zal in deze mijn collega vragen dan toegang te herzien.
Er waren vragen omdat het overkwam als een melding werk.

Laat ik wel benadrukken, er is een opzegging effectief.

Ik zou graag van u vernemen hoe u tegen het commerciële voorstel aan kijkt.

Dat voorstel staat overigens dan nog los van de formaliteiten, contracten, registraties etc etc.
Cellnex Netherlands

vrijdag 9-2-2024 16:54
Beste mevrouw,

Bedankt voor uw medewerking.

Voor zover mij bekend, is het altijd een melding werk.
Maar voor alle zekerheid zal ik u vertellen wat ik ga doen.

Binnen in het cabinet bevinden zich twee actieve delen.
Een daarvan geeft zo nu en dan wat problemen (valt een enkele keer uit) Beide actieve delen worden tijdelijk verwijderd voor onderhoud en er wordt voor deze dagen geen ander component ingezet.

Na onderhoud worden afhankelijk van het wel dan niet voortzetten van het nieuwe contract deze actieve componenten  teruggeplaatst. Er verandert dus in feite niets.

De overige componenten (filters, het cabinet en de kabels) worden preventief gecontroleerd.

De antenne wordt visueel geïnspecteerd vanuit het dakluik waarbij rekening wordt gehouden met de veldsterkte op het dak (destijds maximaal 7 minuten) Hiervoor behoeven de omroepzenders niet te worden onderbroken.

Bij eventuele verwijdering van de opstelling (met name de antenne) zal vooraf worden overlegd met één van uw technische medewerkers in het kader van de veldsterkte en de veiligheidsissues. Maar vooralsnog is het nog niet zover.

Ik hoop dat alles nog op tijd wordt gerealiseerd omdat ik hiervoor afspraken heb gemaakt.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

dinsdag 13-2-2024 12:28
Beste mevrouw,

Voor het eventuele nieuwe contract of een voorstel van mijn kant neem ik later contact met u op.

Vooralsnog vind ik het vervelender dat ik nu twee keer voor een gesloten deur heb gestaan.

Dit betreft afgelopen zaterdag en vanmorgen.

Verder is de afdeling toegang al ruim een week telefonisch niet bereikbaar.

Kunt u mij vertellen wat er aan de hand is.

Met vriendelijke groet 
Chris Koeree

dinsdag 13-2-2024 13:27
Geachte heer Koeree

Kunt u mij meer inzicht geven in uw gedachten over de tariefstellingen.

De opzeggingsdatum komt bijna in de richting van uitvoer, waarmee ik graag wil weten óf er voortgang gaat komen óf dat we een afspraak moeten gaan plannen met mijn collega’s van de operationele afdeling om een afbouw van de opstelling te faciliteren.
Cellnex Netherlands

dinsdag 13-2-2024 13:42
Goedemiddag

Ik zie deze email nu in mijn inbox, terwijl ik al een ander had gestuurd.

Waarom u voor een dichte deur staat is omdat wij een deurbeleid hebben, die ik niet persoonlijk uitvoer maar de afdeling Access.

Zoals eerder aangegeven, kan toegang worden verleend door een melding werk te doen.

In die melding werk moet omschreven worden wat de huurder komt doen.

Als het neigt naar aanpassen/veranderen van de installaties, moet er een aanvraag/wijzizingsformulier worden ingevuld en meegezonden.

Dit wordt getoetst door Acces.

Ik heb de afdeling Access vorige week aangeven u alsnog toegang te geven tot de locatie, omdat er geen wijzigingen plaats vinden op de locatie maar een controle van de installed base.

Daarop is blijkbaar geen actie ondernomen om uw pas te activeren, dat vind ik spijtig.

Voor het alsnog verkrijgen van toegang kunt u altijd bellen met onze vaste lijn 088********** afdeling toegang voor hoge torens.

Dan kunnen zij ter plekke triage doen op de aanvraag, mocht er nog wat onduidelijk zijn.
Cellnex Netherlands

dinsdag 13-2-2024 15:30
Beste mevrouw,

Als ik bel krijg ik telkens de melding hieronder.

“Helaas zijn wij nu niet in staat om de telefoon te beantwoorden.” 

Op maandag een week geleden kreeg ik wel iemand aan de lijn die vertelde dat er niemand was en dat ik dinsdag zou worden terug gebeld. Helaas bleef het dinsdag stil. Op woensdag heb ik zes keer gebeld. Op donderdag vijf keer en op vrijdag kreeg ik uw mail. Zojuist heb ik weer gebeld met dezelfde melding.

Ik wil graag met u praten over de aanbieding.

Of we er dan uitkomen daar durf ik nu niets over re zeggen. Even tussendoor, ik wer zojuist terug gebel door ***** van de afdeling acces.

Zij verteld mij dat zij er niet van op de hoogte is dat u heeft doorgegeven dat ik de toren mag bezoeken. Zij vroeg mij om de mail die u mij vrijdag heeft toegezonden.

Weer even terug naar het contract of het ontruimen, zodra ik binnen ben in de toren schakel ik de volledige onstallatie uit en kan er geen gebruik meer van worden gemaakt.

Nu alles zo stroef loopt zou het geen probleem mogen zijn om in goed vertrouwen de opstelling later te verwijderen.

Technisch overleg i.v.m. straling is voor zover ik van beneden af heb kunnen waarnemen niet meer nodig omdat het onderste deel van de mast leeg is.

Ik hoop spoedig met u in gesprek te gaan.

Neemt u even contact op met ******? Bovendien zou ik het prettig vinden als u ook komend weekend t/m zondag in de toegang meeneemt zodat ik wat meer ruimte krijg. 

Laat u mij het even weten.
Bij voorbaat dank

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

dinsdag 13-2-2024 15:54
Beste heer Koeree

Ik ben, met alle respect voor u en uw zaken, erg druk en merk dat ik opvallend veel tijd kwijt ben aan deze case.
Het kost mij tijd om u te beantwoorden en daarbij ook achter 2 afdelingen van mijn collega’s aan te gaan om hier beweging in te krijgen. Zoals aangegeven werken wij heel anders als voorheen wat u gewend bent.

Voor uw beeldvorming, aan het werk zijn nu;

Afdeling Contract en Site Management
Afdeling Acces
Afdeling Sales
Afdeling Legal

En dan zal de afdeling Operations volgen, alleen Landlords heeft u dan niet nodig gehad, maar u zult begrijpen, Cellnex wilt nu door.

Dat de telefoon niet wordt opgenomen is natuurlijk erg spijtig, de mail van access heeft ook een automatisch bericht, wat mij is opgevallen.

De meeste huurders doen aanvragen weken van te voren, dus dan is er niet zo veel haast bij het ontvangen van een antwoord en dan valt het niet zo op dat het wat langer duurt.

Ik ben mijn collega’s tot tweemaal toe aangegeven dat u ‘gewoon’ naar uw installatie kan kijken en controleren, zolang er geen aanpassingen worden gedaan aan de techniek.

Daarbij heb ik zowel vrijdag als maandag aangegeven dat toegang nodig is, zodat u kunt inventariseren wat er staat voor een nieuw contract.

Natuurlijk moet ik u niet vermoeien met interne communicatie uitdagingen, maar laat ik vooropstellen, ik zit u niet in de weg de installatie te bezoeken.

Er zijn echter andere afdelingen, CSM en Access, die dit soort aanvragen behandelen, daar hoor ik eigenlijk niet tussen te zitten.

Natuurlijk is het zo dat de installatie wel een moment later verwijderd kan worden, de stroom eraf etc.

Maar, ik vind persoonlijk dat u prima in kunt gaan op het aanbod.

Gaat u de vierkante meters en strekkende meters huren zoals voorgesteld? Zo ja, dan gaan we zaken in gang zetten.

Zo nee, dan wil ik voorstellen dat u een opdracht aanmeldt met melding werk waarbij u de apparatuur zult weghalen.

Dit is misschien niet prettig en wellicht ook vervelend, maar ik neem echt de tijd voor u, maar voorlopig staan we aardig stil in de situatie.

Mede omdat u niet het type huurder bent waar wij op ingesteld zijn met onze processen en dus manier van werken.

Ik verneem graag duidelijkheid.
Cellnex Netherlands

donderdag 15-2-2024 16:40
Afdeling ACCES
Geachte  relatie,

Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud verzoek ik u  mij aan te geven wanneer u in de gelegenheid bent mij te begeleiden om de toren Lelystad te bezoeken. Ik laat u dan weten of mijn agenda daarop aansluit.

Mijn voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het onder andere uitschakelen van de aanwezige apparatuur (actieve delen) en deze (tijdelijk) verwijderen voor onderhoud.

Ook zal er een inventarisatie worden gemaakt om mij voor te bereiden op een eventueel nieuw contract. Let op, het gaat hier niet om het verwijderen van de volledige installatie.

Ik vind het verontrustend dat u op deze wijze met uw (mogelijk) toekomstige klanten omgaat. Zeker als deze klant valt onder de categorie oudste medewerkers op alle televisie, radio en communicatie torens in Nederland. Ik heb het dan over de periode vanaf 1 januari 1979.

Ik ben niet te spreken over de tot nu toe ontvangen medewerking van uw kant.   

Een antwoord op mijn aanvraag “melding werk” wordt niet verkregen. Voorts is men telefonisch niet bereikbaar. 

In het bijzonder raakt het mij enorm dat oude wonden die inmiddels tien jaar geleden zijn  veroorzaakt door grove nalatigheid van Cellnex telecom opnieuw  worden opengereten. Ik vrees dat ik nogmaals word geconfronteerd  met zaken die zich toen ook voordeden.

U weigert  namelijk “een betalende klant”, ook al betaalt hij maar een symbolisch bedrag zoals destijds is overeengekomen, mede als gevolg van  de destijds door grove nalatigheid veroorzaakte schade door Cellnex en zijn partners, de zelfstandige toegang tot zijn opstelling aan het adres Oostvaardersdijk 2 te Lelystad gedurende een geldige contractperiode die pas eind februari 2024 (volgens uw opgave) eindigt.

In afwachting van uw spoedige reactie verblijf ik,

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

vrijdag 16-2-2024 12:30
Beste Koerree, goedemiddag,

Ik moet u helaas inlichten dat toegang geweigerd zal worden, om op individuele basis de locatie te betreden.
Ik heb begrepen dat er ook contact is geweest met mijn collega’s via de telefoon (en met uw vrouw?) over de situatie aldaar te Lelystad.

Er zijn diverse malen voorstellen van tarieven gedaan, aan u, waarop u niet heeft gereageerd met een bevestiging om dit te willen betalen.
Daarmee maken wij op dat u kiest voor onderhandeling, waar wij aangeven dat dit niet mogelijk is.
Ondertussen ben ik overruled door collega’s met zeggenschap, dat wil zeggen, wij gaan de opzegging effectueren en over tot actie.
Er is geen vertrouwen dat er nog een nieuwe overeenkomst zal komen, conform huidige voorwaarden en tarieven.

Er is voorgesteld om de opstelling, onder begeleiding van Cellnex, te ontruimen.

Mijn collega van operaties, ********, gaat u daarbij begeleiden en zal met u de afspraak dan ook maken voor het verwijderen van alle apparatuur.
Daarnaast moeten de pas en sleutelset afgegeven worden, die in bruikleen aan u zijn toevertrouwd.

Ik vind het spijtig dat uw huur en daarmee ook uw amateuropstelling, op deze wijze onze locatie moet verlaten.

De ********wil jij plannen met dhr Koeree voor een datum?
Cellnex Netherlands

zaterdag 17-2-2024 07:34

Subject: RE: toegang onder begeleiding
Beste mevrouw,

Met  verbazing heb ik kennis genomen van het gestelde in uw schrijven.

Ik heb echter op dit moment geen zin om hier uitgebreid op te reageren.
Mijn naam schrijf je als  Koeree met slechts één R.

Verder vraag ik u niet om individuele toegang maar toegang onder begeleiding.
Dat u hier iets anders van maakt dat valt mij niet te verwijten.

Bovendien heeft u in uw vorige mail aangegeven dat u niet tussen het regelen van toegang in wil zitten.
Ik heb daaraan gehoor gegeven door een mail te sturen naar de afdeling Access.
Een afdeling die zegt dat zij het recht op toegang bepalen en niet U.
Ik vraag mij overigens af hoe u uw werk kunt doen met zoveel tegenwerking van uw collega’s. Maar dit terzijde.

Dat ik niet heb gereageerd op uw aanbod, moet ik direct tegenspreken.
Ik moet immers beoordelen wat en hoe de nieuwe opstelling zou kunnen worden en daarvoor moet ik uiteraard de toren in,
met of zonder begeleiding, dat is mij om het even.

Wat ik u kan melden is dat de antenne installatie zeker zou worden aangepast (vermoedelijk) naar minder dan 1 strekkende meter.
Maar nogmaals, ik moet daarvoor eerst de situatie aanschouwen, u koopt toch ook geen auto zonder hem eerst te bekijken.

Mijn voorstel is dat u mijn verzoek eerst eens aandachtig doorleest en goede nota  neemt van het door mij gestelde.

Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

zaterdag 17-2-2024 8:01
Goedemorgen,

Excuus voor de spelling, ik maak die fout vaker.
Onze conclusie, u gaat niet in op de tarieven.
U bent geen bedrijf, maar een particuliere zend amateur die heeft mogen genieten van een top positie voor jaren. We saat wel quitte nu.

Ik heb het gevoel dat u er alles aan doet te weigeren om te vertrekken en steeds onderwerpen toe te voegen aan de discussie.

U bent door een jurist aangeschreven dat er is opgezegd, of u moet zich conformeren aan nieuwe afspraken. 
Ik dit als “account manager”  regelen.

Los hoe u de samenwerking tussen mijn collegas ziet, is het simpel, ik ga er niet meer over en ben de boodschapper geworden omdat ik overruled ben.

Dus de boodschap;

U gaat akkoord, vooraf met de genoemde strekkende meter prijzen, vierkante meter prijzen, energie tarief, vastrecht tarief en de vergoeding voor het pas en sleutel protocol (167 euro per jaar). Dit staat los van de feitelijke definitieve opstelling.

U presenteert een kvk waarin u een bedrijf bent.

Betalingen voor klanten met huur 1 positie gaan jaarlijks vooruit tegenwoordig.
Eens? Dan pas gaan we spreken over opnieuw zakendoen.
Tot die tijd blijft de opzegging effectief en de ontruiming dus in stand.

Ik mail zelden in t weekend, maar ik vind het oprecht vervelend voor u. Denk er over na en laat mij t maandag svp definitief weten. Er moet nu duidelijkheid komen. 

Ondanks, fijn weekend.

Met vriendelijke groet,

maandag 19-2-2024 15:57
Beste mevrouw

In antwoord op uw schrijven bericht ik u het volgende.

Op uw vraag inzake de tarieven kan ik uw melden dat ik bereid ben vijfhonderd euro op jaarbasis te betalen  voor de huur  van de locatie /plek  etc.   ……….    

Het bedrag van vijfhonderd euro lijkt mij alleszins redelijk en te verdedigen  gezien de in het verleden  gemaakte afspraken met de heer ******.  in verband  met de onrechtmatige verwijdering van al mijn spullen van de mast in Almere.

Voorts is het door u gestelde dat ik steeds opnieuw onderwerpen aandraag een onjuiste interpretatie van de feiten. Het zijn immers mijn reacties op nieuwe feiten die door uw partij telkens opnieuw worden aangedragen.

Ik kan dat nu allemaal uitvoerig gaan toelichten en onderbouwen maar dat voert thans te ver. Indien en voor zover nodig zal ik dat uiteraard doen.

Over de gedane opzegging zal ik met u geen juridische discussie aangaan.

Bij deze stel ik u wel in gebreke voor het geen navolging geven van  het huidige contract door mij de  individuele (zelfstandige) toegang tot mijn apparatuur te weigeren.

Verder is en blijft het een feit dat ik hierdoor niet in de gelegenheid wordt gesteld om nieuwe plannen te ontwikkelen en u  een voorstel doen voor een nieuw contract.

Aangezien  u vandaag ( maandag 19 februari 2024 ) graag wil weten wat mijn beslissing is  aangaande de installatie in en op de toren Lelystad kan ik u berichten dat  ik mijn spullen (onder begeleiding) van de toren volledig zal verwijderen.

Met vriendelijke groet,
Chris Koeree

Maandag 19-2-2024 16:04
Geachte heer Koeree,

Dank voor uw bericht.

Tot mijn spijt heb ik geen enkele kennis over gemaakte afspraken van mijn oud collega.
Ondanks dat kunnen de nieuwe feiten die ik ontvang, de huidige situatie niet veranderen.

Uw ingebrekestelling kunt u uiteraard aanbieden bij mijn juridische collega, die daar gepast mee om kan gaan.

Daarbij wil ik aangeven dat de toegang is geweigerd vanaf hogere hand – waar ik die wilde toestaan. Daar kan ik helaas geen invloed op uitoefenen.

Het staat u vrij om als bedrijf zich opnieuw bij ons te melden, met de kennis van de details van tarieven, zodra u wel nieuwe plannen heeft.
U kunt zichzelf dan voorzien van een kostenoverzicht, welke u nu bekend is, om uw plannen vorm te geven.

Ik dank u vriendelijk voor uw betrokkenheid en medewerker aangaande de ontruiming van de locatie.

Hartelijke groet,
Cellnex Netherlands